KUBEŁKI ELEW. TWORZYWOWE – ATEX 20 (II 1 D) EX zone

 

Kubełki poliamidowe JET® i EUROJET® PA są zgodne z dyrektywą 94/9/CE ATEX; I stanowią komponenty dla elewatorów kubełkowych (przenośników pionowych do transportu produktów sypkich i granulatów). Nadają się do transportu zboża, mąki,granulatów i innych produktów luzem. Kubełki mocowane są do umieszczonej w kanale elewatora gumowo-tkaninowej taśmy transportującej za pomocą śrub do kubełków.
Kubełki tworzywowe PA wykonane są z przewodzących tworzyw w rozumieniu normy EN 13463-1 standard (<1G Ω).

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Elewator wyposażony w kubełki JET® lub EUROJET® wykonane z tworzywa atestowanego ATEX musi spełniać następujące warunki:

– Elewator musi być wyposażony w systemy bezpieczeństwa takie jak:

 • Czujnik kontroli osiowego biegu taśmy,
 • Czujnik spadku prędkości,
 • PT100 czujnik temperatury

Taśma transportująca (podnosząca kubełki) nie powinna przekraczać prędkości 5m/s i musi być również zatwierdzona do pracy w strefie ATEX.
Bębny w elewatorze muszą być stalowe z uziemieniem w celu wyeliminowania zakłóceń statycznych. Jeśli bębny są pokryte gumą z powłoką antypoślizgową, to powłoka musi mieć własności przewodzące ładunki elektryczne.
W przypadku transportu produktów, które mogą wytwarzać ładunek elektrostatyczny (drobny pył <63μm) lub mają niską minimalną energię zapłonu (mniej niż 3mJ), należy zapewnić dodatkową ochronę w celu zmniejszenia tego ryzyka jak na przykład nawilżanie przetwarzanego pyłu (działanie na higrometrię itp.) lub jonizację.

OBOWIĄZKOWO

Kubełki JET® i EUROJET® są oznakowane na zewnętrznej przedniej ściance:

 • Typ kubełka (JET or EUROJET )
 • Numer (10-090)
 • Tworzywo (PEHD, PA, PU)
 • Nazwa producenta
 • ATEX logo JET 10-090PE:
Kanał elewatora
Kanał elewatora

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Sprzęt i urządzenia w strefach ATEX mogą być montowane, podłączane i uruchamiane TYLKO przez kompetentny personel. Personel musi znać klasy ochrony, przepisy i ustalenia dotyczące urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem (EX). Osoba odpowiedzialna za instalację powinna sprawdzić, czy elewator jest stabilny i solidnie zamocowany do podłoża oraz upewnić się, czy ekwipotencjał mierzony w każdym punkcie nie przekracza 1 G Ω.

Kanał (noga) elewatora powinna być wystarczająco szeroka, aby zagwarantować bezpieczny prześwit boczny (Js) między ścianą kubełka a ścianą kanału (nogi) (patrz rysunek):

Kanał elewatora
Kanał elewatora

 

INSTALACJA

Kubełki JET® i EUROJET® mocuje się na taśmie elewatorowej za pomocą śrub do kubełków. Śruby różnią się w zależności od typu otworu kubełka. Należy zapoznać się z poniższymi rysunkami demonstrującymi montaż:

Śruby należy dokręcać zgodnie z momentem obrotowym zalecanym w tabeli obok i / lub biorąc pod uwagę opór taśmy nośnej (315N.m … 1200N.m). Maksym. moment obrotowy może być zbyt duży w zależności od oporu pasa. Mając na uwadze powyższe, dokręcanie śruby powinno być zawsze przerwane, gdy tylko łeb śruby zostanie wyrównany z powierzchnią taśmy (schowa się w grubszej okładce taśmy).

UTRZYMANIE

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy kubłach BEZWZGLĘDNIE upewnij się, że elewator został odłączony od zasilania elektrycznego i podejmij wszelkie niezbędne środki ostrożności podczas otwierania skrzynek kontroli, aby zapobiec tworzeniu się chmur pyłowych!

Wszystkie czynności inspekcyjne i prace związane z utrzymaniem elewatora w strefie wybuchowej ATEX All maintenance or inspection work in an ATEX zone muszą być wykonywane przez kompetentny i przeszkolony personel.

Przegląd kubełków zależy od częstotliwości użytkowania

 • 1 raz na miesiąc w przypadku kubełków pracujących cały rok i transportujących duże ilości
 • W pozostałych przypadkach przed sezonem

Inspekcja obejmuje następujące punkty:

 • Sprawdzenie mocowania kubełków do taśmy (szczelność śruba/taśma)
 • Sprawdzenie prześwitów między kubełkami a obudową elewatora (nogą), czy są mniej więcej jednakowe
 • Sprawdzenie stanu zużycia kubełków i wymiana nadmiernie zużytych.

Zalecenia te podano wyłącznie w celach informacyjnych i należy je dostosować do właściwości każdej aplikacji (produktu, środowiska, wskaźnika wykorzystania itp.)

 

Opracowanie: Magdalena Mielczarek